شما اینجا هستید: درباره سازمان حوزه فعالیت های سازمان

حوزه فعالیت های سازمان

سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری بابلل یکی از سازمان های خدمات رسان شهرداری بابل می باشد که تحت حوزه معاونت خدمات شهری فعالیت دارد حوزه فعالیت این سازمان در محدوده قانونی و حریم شهر شامل مدیریت نگهداری، طراحی و اجرای فضای سبز در جهت بهبود شرایط زیست محیطی، اکولوژیک و زیباسازی در سطح شهربابل در پاسخ به نیاز شهروندان. در این راستا انجام فعالیت های پژوهشی و فرهنگی مرتبط با فضای سبزدر جهت ارتقا سطح کمی و کیفی آن می باشد. بطور خلاصه حوزه فعالیت سازمان شامل موارد زیر می باشد:

 • اعمال نظارت عالی در جهت ارتقا کمی و کیفی فضای سبز شهر بابل در قالب گروه های کارشناسی
 • طراحی، اجرا و نظارت بر پروژه های پارک ها و فضاهای سبز
 • تولید و خرید و فروش گل و گیاه ، درخت و درختچه زینتی
 • طراحی،اجرا و نظارت بر عملیات آبرسانی فضای سبز شهری
 • اجرای طرح های آموزشی و پژوهشی
 • تهیه آمار و اطلاعات مربوط به پارک ها و فضای سبز
 • پلاک کوبی و شناسنامه دار نمودن درختان
 • اقدامات لازم در زمینه ارتقاء سطح دانش و بینش فنی کارکنان سازمان پارک ها و فضای سبز شهر بابل
 • تشکیل کمیته های برنامه ریزی آب و خاک و فضای سبز، دفع آفات و بیماریها و بررسی آلودگی ها
 • تدوین آئین نامه های مرتبط با طرح جامع و راهبردی فضای سبز
 • بررسی اراضی و املاک مناسب احداث فضای سبز
 • نظارت و کنترل بر فضای سبز عمومی ، نیمه عمومی و خصوصی
 • بررسی و پیشنهاد مقررات، معیارها،آئین نامه ها ی مناسب حفظ و گسترش فضای سبز جهت تصویب مراجع مرتبط
 • شناسایی گونه های موجود درختی و درختچه ای سازگار با اقلیم شهری و بومی منطقه و تعیین گون هایی که نسبت به آلودگی زیست محیطی حساسیت و یا مقاومت دارند