شما اینجا هستید: درباره سازمان معاونین سازمان

معاونین سازمان

معاونین

معاون پارکها و میادین

جناب آقای مهندس احمد کاظم زاده

 

معاون زیباسازی

جناب آقای مهندس سید علی رحیمایی