شما اینجا هستید: درباره سازمان معاون مدیرعامل

معاون مدیرعامل

معاونین

معاون فنی و اجرائی

سرکار خانم مهندس احمدی فیروزجائی

 

معاون پارکها و میادین

جناب آقای مهندس احمد کاظم زاده

 

معاون زیباسازی

جناب آقای مهندس سید علی رحیمایی