شما اینجا هستید: درباره سازمان مدیرعامل

مدیرعامل

مهندس سعید خسروانی

مدیرعامل سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری بابل

 

 

سوابق کاری مهندس سعید خسروانی مدیرعامل سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری بابل

مدیرعامل سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری بابل در سال ۱۳۹۲

-مدیرعامل سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری بابل در سال ۱۳۹۳

– عضو هیئت مدیره سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری بابل از سال ۱۳۹۴

– مدیر سرمایه گذاری شهرداری بابل سال ۱۳۹۴

– مدیر سرمایه گذاری شهرداری بابل  سال ۱۳۹۵

– مدیر سرمایه گذاری شهرداری بابل  سال ۱۳۹۶

– مدیر سرمایه گذاری شهرداری بابل  سال ۱۳۹۷

-مشاور شهردار

– عضو هیئت عالی سرمایه گذاری

-عضو هیئت کارشناسی سرمایه گذاری

-مدیرعامل سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری بابل  سال ۱۳۹۷