۰۴

اسفند

۱۳۹۳

بسمه تعالی

سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری بابل در راستای واگذاری امور نگهداری و توسعه فضای سبز شهری شهر بابل به بخش خصوصی در نظر دارد نسبت به شناسایی، توان سنجی و ارزیابی کیفی شرکت های پیمانکار فضای سبز اقدام نماید لذا  کلیه شرکت های پیمانکار فضای سبز که تمایل به همکاری دارند می توانند اسناد مربوطه را از طریق این فایل  دانلود نمایند