۱۵

شهریور

۱۳۹۴

آگهی مزایده ( نوبت دوم )

سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری بابل برابر درخواست شماره ۱۴۴۷ مورخ ۳/۴/۹۴ در نظر دارد مزایده ای با مشخصات ذیل برگزار نماید :

  1. موضوع مزایده : تهیه ، نصب و بهره برداری از تلویزیون شهری به مساحت تقریبی ۲۰ مترمربع

۲.مبلغ پایه اجاره بهاء ماهیانه بر اساس قیمت کارشناسی ۰۰۰/۰۰۰/۳۳ ریال معادل ( سه میلیون و سیصد هزار تومان ) برای سال اول و برای سالهای آتی به میزان ۲۰ درصد به اجاره بهاء سال گذشته افزوده می شود.

  1. مدت بهره برداری : ۵ سال شمسی
  2. کل مبلغ مزایده : ۶۰۰ /۸۷۳/۹۴۶/۲ ریال
  3. مبلغ تضمین شرکت در مزایده ۰۰۰/۰۰۰/۱۴۸ ریال است که می بایست به یکی از صورت های مشروحه زیر به دستگاه مزایده گذار تسلیم نماید.

الف ) رسید بانکی وجه مزبور به حساب سپرده سازمان پارکها و فضای سبز به شماره ۰۱۰۹۴۷۸۲۰۰۰۳ نزد بانک ملی شعبه بابل .

ب) ضمانت نامه بانکی به نفع کارفرما

  1. سازمان در رد یا قبول پیشنهاد مختار است.
  2. متقاضیان از تاریخ آگهی می توانند به مدت ۱۰ روز همه روزه از محل موردنظر بازدید به عمل آورند و جهت دریافت اسناد به سازمان پارکها و فضای سبز مراجعه نمایند.
  3. واجدین شرایط می بایست پیشنهادات خود را حداکثر تا ساعت ۱۲ روز چهار شنبه مورخ ۱/۷/۹۴ به سازمان ارائه نمایند.
  4. تاریخ بازگشایی پاکت های دریافتی روز شنبه ۴/۷/۹۴ می باشد.
  5. سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به تلویزیون شهری در اسناد مزایده درج گردیده است.
  6. سپرده نفر اول ، دوم ، سوم مزایده تا زمان عقد قرارداد نزد سازمان باقی خواهد ماند و پس از عقد قرارداد نسبت به استرداد آن اقدام خواهد شد.

شماره تماس سازمان جهت کسب اطلاعات ۱۸-۳۲۳۱۹۶۱۶-۰۱۱ می باشد.                             سعید خسروانی

مدیرعامل سازمان پارکها وفضای سبز