۰۴

آذر

۱۳۹۴

چهارمین جلسه آموزشی در دبیرستان خوارزمی بابل

DSCF6291 DSCF6292 DSCF6293 DSCF6295 DSCF6296 DSCF6297 DSCF6298 DSCF6299 DSCF6300 DSCF6301چهارمین جلسه آموزشی کارگروه آموزش در دبیرستان خوارزمی بابل با موضوع آموزش تولید ورمی کمپوست با پسماندهای آشپزخانه به عنوان یک کود آلی و غذای کامل و متعادل برای گیاهان برگزار شد.