۱۲

آذر

۱۳۹۴

جلسه ی آموزشی در دبستان غیردولتی مهرگان

جلسه ی آموزشی کارگروه آموزشی در دبستان غیردولتی مهرگان با حضور  جناب آقای مهدی علیجان زاده کاشی عضو  محترم و ریاست کمیسیون فضای سبز شهرداری بابل5 008 5 010 5 013 5 017 5 022 5 025 5 026 5 033 5 034 5 038 5 043 5 044 5 045 5 046 5 048 5 051 5 052