۱۲

آذر

۱۳۹۴

جلسه آموزش در دبیرستان بهاران

جلسه آموزشی کارگروه اموزش در دبیرستان بهاران با حضور جناب آقای مهدی علیجان زاده کاشی عضو محترم و ریاست کمیسیون فضای سبز برگزار گردید.photo_2015-12-03_08-46-35 photo_2015-12-03_08-47-35 photo_2015-12-03_08-47-45 photo_2015-12-03_08-47-54 photo_2015-12-03_08-48-00 photo_2015-12-03_08-48-12 photo_2015-12-03_08-48-24