۲۹

فروردین

۱۳۹۵

به گزارش روابط عمومی سازمان:  سازمان پارکها و فضای سبز  در نظر دارد مزایده منابع درآمدی پارک بانوان را در آینده  با مشخصات ذیل نزدیک برگزار نماید.

  1. موضوع مزایده : اجاره منابع درآمدی پارک بانوان (پیست دوچرخه سواری ، بوفه کنار آلاچیق ها ، دکه گلفروشی ،فروشگاه ، مکان بازی کودکان ، زمین های ورزشی )

۲.مبلغ پایه اجاره بهاء ماهیانه  بر اساس قیمت کارشناسی  ۰۰۰/۰۰۰/۸ ریال (هشت میلیون ریال ) برای سال اول و برای سال دوم ۱۵ % به مبلغ اجاره بها اضافه می گردد. 

  1. مدت بهره برداری : ۲ سال شمسی
  2. کل مبلغ مزایده : ۰۰۰/۴۰۰/۲۰۶ ریال
  3. مبلغ تضمین شرکت در مزایده ۰۰۰/۵۰۰/۱۰ ریال است که می بایست رسید بانکی وجه مزبور به حساب سپرده سازمان پارکها و فضای سبز به شماره ۰۱۰۹۴۷۸۲۰۰۰۳ نزد بانک ملی شعبه بابل به دستگاه مزایده گذار تسلیم نماید

جهت دریافت اطلاعات  بیشتر با امور قراردادهای سازمان با شماره  ۱۸- ۳۲۳۱۹۶۱۶ ۰۱۱   داخلی  ۸ تماس حاصل فرمائید.