۰۹

خرداد

۱۳۹۵

آگهی مزایده  ( مرحله  اول )

سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری بابل برابر درخواست شماره ۱۱۷ مورخ ۹۵/۰۱/۱۴در نظر دارد مزایده ای با مشخصات ذیل برگزار نماید :

  1. موضوع مزایده : اجاره دکه ورودی پارک شادی با کاربری آبمیوه و بستنی فروشی

۲.مبلغ پایه اجاره بهاء ماهیانه  بر اساس قیمت کارشناسی ۱۲/۰۰۰/۰۰۰ریال (دوازده میلیون ریال ) 

  1. مدت بهره برداری : ۱ سال شمسی
  2. کل مبلغ مزایده : ۱۴۴/۰۰۰/۰۰۰ریال
  3. مبلغ تضمین شرکت در مزایده ۷/۲۰۰/۰۰۰ریال است که می بایست رسید بانکی وجه مزبور به حساب سپرده سازمان پارکها و فضای سبز به شماره ۰۱۰۹۴۷۸۲۰۰۰۳ نزد بانک ملی شعبه بابل به دستگاه مزایده گذار تسلیم نماید.
  4. سازمان در رد یا قبول پیشنهاد مختار است.
  5. متقاضیان از تاریخ آگهی می توانند به مدت ۱۰ روز همه روزه از محل موردنظر بازدید به عمل آورند و جهت دریافت اسناد به سازمان پارکها و فضای سبز مراجعه نمایند.
  6. واجدین شرایط می بایست پیشنهادات خود را حداکثر تا ساعت ۱۲ روز پنج شنبه  مورخ ۹۵/۳/۲۷به سازمان ارائه نمایند.
  7. تاریخ بازگشایی پاکت های دریافتی روز شنبه مورخ ۹۵/۳/۲۹می باشد.
  8. سایر اطلاعات و جزئیات مربوط در اسناد مزایده درج گردیده است.
  9. سپرده نفر اول ، دوم ، سوم مزایده تا زمان عقد قرارداد نزد سازمان باقی خواهد ماند و پس از عقد قرارداد نسبت به استرداد آن اقدام خواهد شد.

شماره تماس سازمان جهت کسب اطلاعات ۱۸-۳۲۳۱۹۶۱۶-۰۱۱ می باشد.                    نورعلی اکبر پور روشن

سرپرست  سازمان پارکها و فضای سبز