۰۳

دی

۱۳۹۶

برگهای پاییزی آشغال نیستند آنها جزئی از زیبایی طبیعت هستند.

جمع آوری و انتقال برگهای پاییزی سطح شهر به نهالستان سازمان در راستای تولید خاکبرگ