۱۶

اسفند

۱۳۹۶

توزیع رایگان نهال به مناسبت هفته ی درختکاری و در راستای ترویج فرهنگ نهال کاری و گسترش فضای سبز

توزیع رایگان نهال

به گزارش روابط عمومی سازمان سیما منظر و فضای سبز شهرداری بابل ؛سازمان در راستای ترویج فرهنگ نهال کاری و گسترش فضای سبز و به مناسبت هفته درختکاری قصد توزیع رایگان نهال طبق برنامه ذیل دارد.