۲۱

خرداد

۱۳۹۷

 

آگهی مزایده

سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری شهرداری بابل برابر درخواست شماره ۷۹۸/۹۰۳ مورخ ۹۷/۳/۲در نظر دارد مزایده ای با مشخصات ذیل برگزار نماید :

  1. موضوع مزایده : اجاره جایگاه استقرار قصر بادی و استخر توپ و ماشین شارژی در پارک شهید شکری

۲.مبلغ پایه اجاره بهاء ماهیانه  بر اساس قیمت کارشناسی۵/۰۰۰/۰۰۰ریال ( به حروف پنج میلیون ریال ) .

  1. مدت بهره برداری : ۱۲ ماه کامل شمسی
  2. کل مبلغ مزایده : ۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال
  3. مبلغ تضمین شرکت در مزایده ۳/۰۰۰/۰۰۰ریال است که می بایست رسید بانکی وجه مزبور به حساب سپرده سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری به شماره ۰۱۰۹۴۷۸۰۲۰۰۰۳ نزد بانک ملی شعبه بابل به دستگاه مزایده گذار تسلیم  نماید.
  4. سازمان در رد یا قبول پیشنهاد مختار است.
  5. متقاضیان از تاریخ آگهی می توانند به مدت ۱۰ روز همه روزه از محل موردنظر بازدید به عمل آورند و جهت دریافت اسناد به سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری مراجعه نمایند.
  6. واجدین شرایط می بایست پیشنهادات خود را حداکثر تا ساعت ۱۲ روز پنج شنبه مورخ ۹۷/۴/۷ به سازمان ارائه نمایند.
  7. تاریخ بازگشایی پاکت های دریافتی روز شنبه ۹۷/۴/۹می باشد.
  8. سایر اطلاعات و جزئیات مربوط در اسناد مزایده درج گردیده است.
  9. سپرده نفر اول ، دوم ، سوم مزایده تا زمان عقد قرارداد نزد سازمان باقی خواهد ماند و پس از عقد قرارداد نسبت به استرداد آن اقدام خواهد شد.

۱۲.هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.  

شماره تماس سازمان جهت کسب اطلاعات ۱۸-۳۲۳۱۹۶۱۶-۰۱۱ می باشد.                                  مهیار بابازاده

سرپرست سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری