۲۱

خرداد

۱۳۹۷

آگهی مزایده  

سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری شهرداری بابل برابر درخواست شماره ۷۹۱۰ مورخ ۹۶/۱۲/۱۴در نظر دارد مزایده ای با مشخصات ذیل برگزار نماید :

  1. موضوع مزایده : اجاره منابع درآمدی پارک بانوان

۲.مبلغ پایه اجاره بهاء ماهیانه  برای بوفه آب میوه ، بستنی و گل فروشی به مبلغ ۱۴/۴۰۰/۰۰۰ ریال  ، بوفه مرکزی با کاربری اغذیه و فست فود به مبلغ ۱۸/۰۰۰/۰۰۰ریال ، زمین بازی  برای بازی های ترامپولین و قصر بادی به مبلغ ۲۰/۴۰۰/۰۰۰ ریال ، زمین مناسب برای ماشین شارژی به مبلغ ۳۶/۰۰۰/۰۰۰ ریال ، پیست دوچرخه سواری به مبلغ ۱۲/۰۰۰/۰۰۰ریال که مبلغ پایه کارشناسی جمعا به مبلغ ۱۰۰/۸۰۰/۰۰۰ریال می باشد.  

  1. مدت بهره برداری : ۱۲ ماه کامل شمسی
  2. کل مبلغ مزایده : ۱/۲۰۹/۶۰۰/۰۰۰ریال
  3. مبلغ تضمین شرکت در مزایده ۶۰/۴۸۰/۰۰۰ریال است که می بایست رسید بانکی وجه مزبور به حساب سپرده سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری به شماره ۰۱۰۹۴۷۸۰۲۰۰۰۳ نزد بانک ملی شعبه بابل به دستگاه مزایده گذار تسلیم  نماید.
  4. سازمان در رد یا قبول پیشنهاد مختار است.
  5. متقاضیان از تاریخ آگهی می توانند به مدت ۱۰ روز همه روزه از محل موردنظر بازدید به عمل آورند و جهت دریافت اسناد به سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری مراجعه نمایند.
  6. واجدین شرایط می بایست پیشنهادات خود را حداکثر تا ساعت ۱۲ روز پنج شنبه مورخ ۹۷/۴/۷به سازمان ارائه نمایند.
  7. تاریخ بازگشایی پاکت های دریافتی روز شنبه مورخ ۹۷/۴/۹می باشد.
  8. سایر اطلاعات و جزئیات مربوط در اسناد مزایده درج گردیده است.
  9. سپرده نفر اول ، دوم ، سوم مزایده تا زمان عقد قرارداد نزد سازمان باقی خواهد ماند و پس از عقد قرارداد نسبت به استرداد آن اقدام خواهد شد.

۱۲.هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.  

شماره تماس سازمان جهت کسب اطلاعات ۱۸-۳۲۳۱۹۶۱۶-۰۱۱ می باشد.                                  مهیار بابازاده

سرپرست سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری