۰۶

شهریور

۱۳۹۷

آماده سازی فاز سوم واحد تولید سازمان باغ گل

آماده سازی فاز سوم واحد تولید سازمان باغ گل

مهندس مهیار بابازاده مدیرعامل سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری بابل :پروژه جدید تحت عنوان باغ گل ، واقع در پشت آرامگاه گله محله به عنوان فاز سوم واحد تولید با مساحت تقریبی ۵۴۰۰ متر مربع در دست احداث می باشد با توجه  به نیاز مبرم به نشاهای فصلی و بوم سازگار و توانمندی سازمان در تولید این گونه از نشاهای فصلی طی دهه های گذشته و توان حداکثری تولید این گونه نشاها ی فصلی، سازمان تصمیم به عملیاتی شدن فاز سوم واحد تولیدگرفت و بلافاصله درمدت زمان کوتاهی حجم خاکریزی فوق العاده زیاد زیر بستر به عمق ۱/۵ متر و تسطیح آن، طراحی و ایجاد کرتهای بستر بذرپاشی ، نصب سیستم آبیاری میکروجت جهت بالا بردن راندمان سیستم آب آبیاری و همچنین حجم تولید با توجه به مساحت باغ گل ، بالای دو میلیون بوته پیش بینی می گردد.احداث تاسیسات زیربنایی، برق، روشنایی معابر ،  دفتر مدیریت ، نگهبانی ، انبار، امنیت و زیبایی منطقه  در نظر گرفته شده است.