۲۵

مهر

۱۳۹۷

آگهی مزایده  

 

سازمان سیما ،منظر و فضای سبز شهری شهرداری بابل برابر درخواست شماره ۹۰۸/۲۶۱۸ مورخ ۹۷/۷/۱۲در نظر دارد مزایده ای با مشخصات ذیل برگزار نماید :

  1. موضوع مزایده : میوه نارنج درختان سطح شهر

۲.مبلغ پایه کارشناسی :۸۵۰/۰۰۰/۰۰۰ریال ( معادل هشتصدو پنجاه میلیون ریال) 

  1. مدت بهره برداری : ۳ ماه کامل شمسی

  2. کل مبلغ مزایده : ۸۵۰/۰۰۰/۰۰۰ریال

  3. مبلغ تضمین شرکت در مزایده ۴۲/۵۰۰/۰۰۰ریال است که می بایست رسید بانکی وجه مزبور به حساب سپرده سازمان پارکها و فضای سبز به شماره ۰۱۰۹۴۷۸۰۲۰۰۰۳ نزد بانک ملی شعبه بابل به دستگاه مزایده گذار تسلیم نماید.

  4. . سازمان در رد یا قبول پیشنهاد مختار است..

  5. متقاضیان از تاریخ آگهی می توانند به مدت ۱۰ روز همه روزه از محل موردنظر بازدید به عمل آورند و جهت دریافت اسناد به سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری مراجعه نمایند.

  6. واجدین شرایط می بایست پیشنهادات خود را حداکثر تا ساعت۱۲روزپنج شنبه مورخ ۹۷/۸/۱۰به سازمان ارائه نمایند.

  7. تاریخ بازگشایی پاکت های دریافتی روز شنبه مورخ ۹۷/۸/۱۲ می باشد.

  8. سایر اطلاعات و جزئیات مربوط در اسناد مزایده درج گردیده است.

  9. سپرده نفر اول ، دوم ، سوم مزایده تا زمان عقد قرارداد نزد سازمان باقی خواهد ماند و پس از عقد قرارداد نسبت به استرداد آن اقدام خواهد شد.

شماره تماس سازمان جهت کسب اطلاعات ۱۸-۳۲۳۱۹۶۱۶-۰۱۱ می باشد.        

 

                                                                           سعید خسروانی

                                                               سرپرست  سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری بابل