۲۵

مهر

۱۳۹۷

پارک جنگلی طبیعت بابلکنار

 

 

 

باغ بی برگی

خنده اش خونیست اشک آمیز

جاودان بر اسب یال افشان زردش

میچمد در آن

پادشاه فصل ها.

پائیز …

 

مهدی اخوان ثالث

 

پارک جنگلی طبیعت بابلکنار