۱۱

بهمن

۱۳۹۷

کاشت ١٧٠٠٠ هزار بوته انواع گل فصلی و درختچه توسط سازمان سیمامنظروفضای سبز شهری بابل در بلوارشریعتی

به گزارش روابط عمومی سازمان سیما، منظر و فضای سبز در راستای افزایش زیبایی و طراوت فضای شهری ١٧٠٠٠ هزار بوته انواع گل فصلی و درختچه در بلوار_شریعتی کاشته شده است.
با توجه به اینکه کاشت گل، نهال و درخت در زیباسازی منظر شهری و ارتقاء سطح سلامت روحی شهروندان تاثیرگذار است گل سیلن،درختچه یاس هلندی،شمشاد و … در بلوار شریعتی کاشته شده است.
توجه به محدودیت منابع آبی و لزوم صرفه جویی و استفاده بهینه از این نعمت الهی، کاهش ۴۹۰۰ متر مربع از سطح چمن کاری و جایگزینی انواع درختچه در دستور کار سازمان قرار گرفته و اجرایی شده است.