۱۱

بهمن

۱۳۹۷

بازپیرایی فضای سبز بلوار یحیی نژاد پس از چندین دهه

به گزارش روابط عمومی سازمان سیما، منظر و فضای سبز دیوار سبز ایجاد شده در محیط های شهری، علاوه بر ایجاد منظره با شکوه، مزیت های زیست محیطی بسیاری را در پی خواهند داشت، اما توجه به این نکته نیز لازم می باشد که گیاهان به کار رفته در دیوار سبز، پس از مسن شدن فیزیولوژیکی، پناهگاه مناسبی برای حشرات و جانداران موذی خواهد بود. همچنین رشد گسترده و شاخساره انبوه و جلوگیری از بیماریهای قارچی این گیاهان می تواند، سبب قطع ارتباط بصری گردد. از این رو،در بلوار یحیی نژاد، عملیات بازپیرایی پس از سالها صورت پذیرفت و در پی آن، دیواره سبز حذف گردید و گیاهانی جایگزین نظیر چمن آفریقایی و نهال نارنج کشت گردید تا علاوه بر بازگشت سرانه سطح سبز، کشت ردیفی درختان نارنج حفظ گردد و از آشفتگی بصری اجتناب نماید.