۱۱

بهمن

۱۳۹۷

طراحی و توزیع لباس جدید همکاران اجرایی فضای سبز

به گزارش روابط عمومی سازمان سیما، منظر و فضای سبز اقدام به تغییر طرح لباس همکاران اجرایی فضای سبز نموده و به تعداد مورد نیاز بین همکاران اجرایی توزیع نموده است. طرح لباسهای جدید مناسب برای فعالیت های روزانه و شبانه همکاران اجرایی زحمت کش فضای سبز می باشد.