۱۱

بهمن

۱۳۹۷

هرس فنی و فرم زمستانه درختان خزان پذیر سطح شهر

فاز۱: درختانکمربندیشرقی – ۲۰۰۰ درخت تا پایان بهمن ماه هرس می شود.

به گزارش روابط عمومی سازمان سیما، منظر و فضای سبز هدف از هرس درختان در فصل سرما، زیباسازی درختان، حذف شاخه های درگیر و مزاحم، نظافت و پاکسازی تاج درختان، افزایش نوردهی تاج درخت و کاهش مصرف سموم کشاورزی و کمک به رشد ریشه درختان است همچنین در حین عملیات هرس تمامی شاخه های مریض، بیمار، شکسته و خشکیده حذف خواهند شد. جناب آقای سعیدخسروانی مدیرعاملسازمانسیمامنظرو فضایسبزشهرداری بابل در پایان خاطرنشان کرد: هرس درختان محدود به معابر شهری و پارکها بوده و شهروندان در صورت نیاز به هرس درختان موجود روبروی منازل خود می توانند باشماره ۱۸-۳۲۳۱۹۶۱۶-۰۱۱ در ارتباط باشند.