۱۱

بهمن

۱۳۹۷

مراسم نهال‌کاری

مراسم نهال‌کاری در محورقائم‌شهر کاشت ۵۰۰ اصله نهال توسکا سازمانسیمامنظروفضایسبزشهریبابل با هدف ایجاد کمربند سبز و زیبایی بصری و عملکرد اکولوژیک درختان در محیط شهری اقدام به کاشت ۵۰۰ اصله نهال توسکا در بلواریاسینی با حضور.مهندس کبودشهرداربابل ، مهندس عنایتی مدیرکل سیاسی استانداری مازندران ،مهندس ولیزاده معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان، آقای پورچالی عضو شورای اسلامی شهر، معاونین و مدیران شهرداری، مدیران ادارات شهرستان بابل، سازمان مردم نهاد نمود.