۱۱

بهمن

۱۳۹۷

قانون مجازات اسلامی قطع درخت

به گزارش روابط عمومی سازمان سیما، منظر و فضای سبز به موجب ماده ۶۸۶ قانون مجازات اسلامی و لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز:

هرشخصی(اعم از حقیقی و حقوقی) که عالماً و عامداً و برخلاف قانون و بدون اخذ مجوز از سازمان سیما منظر و فضای سبز، اقدام به قطع یا هرس و یا موجبات از بین رفتن درختان موجود در سطح شهرو ملک عمومی و خصوصی را فراهم آورد علاوه بر جبران خسارت وارده حسب مورد به حبس از شش ماه تا سه سال و یا جزای نقدی محکوم خواهد شد. بیائیم دست در دست هم سرسبزی شهرمان را پایـدار نگهداریم.
آدرس سازمان: بابل –خیابان مدرس-روبروی مخابرات استان-کوچه بنفشه ۳۲-سازمان سیما منظر و فضای سبز شهرداری بابل شماره تماس: ۱۸- ۱۷ – ۳۲۳۱۹۶۱۶-۰۱۱